All for Joomla All for Webmasters

    U ponedeljak, 25. decembra 2017. godine, stupile su na snagu izmene Zakona o radu kojima je uređen rok u kojem je poslodavac dužan da prijavi novozaposlenog na obavezno socijalno osiguranje. Novim zakonskim rešenjem predviđeno da je poslodavac dužan da jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje mora da podnese nakasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad. Ovim su ukinuti: dosadašnji rok za prijavu od tri

    Ovo je pitanje koje će postaviti svaki poslodavac koji po prvi put treba da angažuje zaposlenog. Obračun zarade sadrži nekoliko elemenata na koje utiču brojni faktori. To obračun zarade čini kompleksnim, i možemo reći individualnim, jer je potrebno uzeti u obzir različite faktore koji će ga definisati. Na primer, obračun se razlikuje ako angažujete lice koje je ujedno i penzioner, ako ugovorite rad sa nepunim radnim vremenom, ako

      Da biste nešto platili, isplatili ili uplatili na vaš tekući račun potrebno je da vašoj poslovnoj banci date odgovarajući platni nalog. Platni nalog je obrazac kojim banci prenosite šta želite da učini sa vašim novcem. Postoje: Nalog za prenos (popunjavate ga kada želite da novac prebacite sa svog na tuđi tekući račun) Nalog za isplatu (popunjavate ga kada želite da podignete gotovinu sa svog poslovnog računa) Nalog

    Preduzetnik je fizičko lice registrovano za obavljanje delatnosti u Agenciji za privredne registre. Preduzetnik nema svojstvo pravnog lica, ali ima poslovno ime, adresu sedišta, PIB i matični broj pod kojim obavlja delatnost. Preduzetnik samostalno obavlja delatnost, a za svoje obaveze odgovara svojom celokupnom imovinu (privatnom i poslovnom). U načelu, ne postoje zakonske prepreke da lice koje se registrovalo kao preduzetnik istovremeno bude zaposleno kod drugog poslodavca. Zakon o

                        Kako osnovati doo (društvo sa ograničenom odgovornošću)? Ukoliko ste odlučili da pokrenete sopstveni biznis i ako ste se opredelili da Vaš oblik organizovanja bude društvo s ograničenom odgovornošću, predstoji Vam osnivanje, odnosno registracija tog privrednog društva kod Agencije za privredne registre, otvaranje računa kod banke, kao i prijava nadležnoj filijali Poreske uprave. Pre nego što započnete postupak registracije, neophodno je da odredite ko će biti osnivači, gde će biti

Sportsko privredno društvo mogu osnivati i fizička i pravna lica, i to kao društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo. Dakle, nije moguće osnivanje ortačkih i komanditnih društava (društava lica) kao sporskih privrednih društava. Sportsko privredno društvo može obavljati sportsku aktivnost i sportsku delatnost ako: 1. Ispunjava uslove iz člana 35. Zakona o sportu a to su da društvo ima: 1) učlanjene ili ugovorom angažovane sportiste; 2) angažovane sportske stručnjake u

28

јан 2018

Osnivanje apoteke

Pre svega, treba znati koji zakon nam je relevantan za određenu pravnu stvar, kako bismo znali koji propisi se na nas primenjuju i koji propisi su polazna tačka za postupak koji nas interesuje. U ovom slučaju, relevantni zakon je Zakon o zdravstvenoj zaštiti  („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005, 72/2009 – dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015) i Pravilnikom o bližim uslovima za

Ukoliko ste odlučili da se registrujete za obavljanje neke privredne delatnosti, vrlo je verovatno da ćete se prvobitno registrovati kao preduzetnik i to tzv. preduzetnik paušalac. Kroz neko vreme može doći do povećanja obima posla i kao preduzetnik ćete početi da zapošljavate druge ljude. U jednom trenutku kada broj zaposlenih pređe cifru od npr. 10, 15 i više zaposlenih, shvatićete da je celishodnije da delatnost nastavite da obavljate u formi

U prethodnom tekstu osvrnuli smo se na važnost građenja i održavanja dobrih odnosa sa kupcima, sa idejom izgradnje stabilne baze onih čija lojalnost će se pozitivno odraziti kako na vaše poslovanje, tako i na njihovu percepciju vašeg poslovanja. Sada nastavljamo sa još četiri pravila unapređenja odnosa sa kupcima. 5. Neka kupci budu deo vaše misije U svakoj firmi koja je okrenuta ka javnosti, zaposleni su prva linija komunikacije sa kupcima. Oni sa

Slobodno možemo reći da je poslednjih par godina u našoj zemlji bilo revolucionarno u pogledu promena i neophodnih zahteva za ispunjavanje uslova i dobijanje ovlašćenja za obuku kandidata za vozače, odnosno  otvaranje ili nastavak rada već postojeće auto škole. Udruženim snagama Ministarstva unutrašnjih poslova i Agencije za bezbednost saobraćaja stvoren je jedan gotovo potpuno novi okvir za obavljanje ovih poslova. Mnogo zahteva je prošireno ili otežano tako da smo svedoci smanjenja broja auto škola