All for Joomla All for Webmasters

Graditi i održavati dobre odnose sa kupcima važno je otkad postoje marketing i prodaja, a u današnje digitalno doba lakše je nego ikad. Važno je, naravno, posvetiti se i pronalaženju novih kupaca, ali oni koji vam se vraćaju su nešto čemu treba posvetiti pažnju. Zadovoljni i lojalni kupci su najbolja marketinška kampanja, jer će oni svoja pozitivna iskustva sa vašim proizvodima ili uslugama prenositi svojim socijalnim kontaktima. Osim toga, važno

Ministarstvo privrede izdalo je 20.10.2017. god Mišljenje br. 011-00-00258/2016-10 kojim je iznelo stav da je Agencija za privredne registre dužna da primenjuje odredbe Zakona o privrednim društvima koje se odnose na prinudnu likvidaciju, a koje se do sada nisu primenjivale. Istog dana Agencija za privredne registre objavila je na svom web site-u da od 20. oktobra 2017. godine počinje sprovođenje postupka prinudne likvidacije nad privrednim društvima kod kojih su se

Ukoliko ste u 2017. godini bili paušalno oporezovani, ali više ne ostvarujete pravo na paušalno oporezivanje ili ne želite više da plaćate porez kao “paušalac”, pred vama je postupak prelaska na vođenje poslovnih knjiga. Gubitak prava na paušalno oporezivanja Gubitak prava na paušalno oporezivanje utvrđuje Poreska uprava u rešenju u kojem preduzetniku nalaže da počne da vodi poslovne knjige od određenog datuma, najčešće početka ili polovine poslovne godine. Da je do gubitka prava došlo, Poreska

Marketing se – kao način prenošenja poruke od prodavca ka kupcu – stalno menja, posebno zahvaljujući tehnologiji, to jest internetu i društvenim mrežama, odnosno načinima do kojih se danas dolazi do kupaca. Iako se danas u marketingu – posebno digitalnom – stvari poput email i content marketinga smatraju nezaobilaznim delom svake ozbiljne strategije, javljaju se i drugi trendovi koje brojni biznisi mogu prepoznati kao odličan način da se predstave i efektno obrate

U prethodnom tekstu govorili smo o uslovima koje je potrebno da ispuni preduzetnik koji je zbog bolesti sprečen da obavlja delatnost da bi mogao da ostvari pravo na refundaciju zarade tokom bolovanja. Kratko ćemo se podsetiti ovih uslova, pre nego što započnemo priču o visini naknade koju preduzetnik može da ostvari iz sredstava obaveznog osiguranja. Kako prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, preduzetniku pripada samo naknada zarade za vreme koje je privremeno odjavio obavljanje delatnosti,

Neka od pitanja koja često postavljate jeste da li preduzetnik može da ostvari pravo na naknadu zarade tokom bolovanja i pod kojim uslovima, kao i kako se računa iznos naknade koji može očekivati. Ovo pitanje uređeno je Zakonom o zdravstvenom osiguranju. U smislu ovog Zakona i našeg tekst, pod preduzetnikom podrazumevamo preduzetnike koji su registrovani za obavljanje zakonom dozvoljene delatnosti u vidu zanimanja radi samostalnog obavljanja delatnosti, obavljanja delatnosti slobodne

Zakonom o radu predviđena je mogućnost obavljanja rada zaposlenih van prostorija poslodavca. Ovaj oblik rada obuhvata rad na daljinu i rad od kuće. Poslodavci koji žele da iskoriste prednosti ovakvog modela organizacije treba da se upoznaju sa dodatnim obavezama koje ovaj oblik angažovanja radnika podrazumeva. Dodatne obaveze nisu obimne, ali im svakako treba posvetiti pažnju. Sa izabranim zaposlenim poslodavac će zaključiti ugovor o radu, kao što to čini i sa

Na računima javnih komunalnih preduzeća i telekomunikacionih kompanija već duže vreme možete videti napomenu “Račun je važeći bez pečata i potpisa”. Ipak kada i sami poželite da izdate takav račun, nailazite na upozorenja da to ne činite, često uz nejasno objašnjenje zašto. U ovom tekstu govorićemo o tome kada je račun koji ne sadrži pečat i potpis validna računovodstvena isprava na osnovu koje vaš knjigovođa može knjižiti troškove ili priznati

Osnovni dokument koji izdajemo o nastalom prometu je račun. Račun svedoči šta smo, kada i po kojoj ceni prodali kupcu. Račun, koji nazivamo još i faktura, izdajemo kada je promet nastao odnosno kada je roba otpremljena kupcu odnosno kada smo okončali pružanje usluge. U poslovanju se srećemo sa potrebom da pre izvršenog prometa izdamo kupcu dokument sa podacima o prometu. Na primer, želimo da nam kupac plati dobra i usluge

Pored opšteg postupka osnivanja i uslova koji važe za sve privredne subjekte (ili određene pravne oblike) postoje i specifičnosti vezane za određene delatnosti poslovanja. U ovom tekstu možete pročitati koji su to posebni uslovi koje treba da ispunite da biste pružali usluge iznajmljivanja putničkih automobila bez vozača (rent-a-car). Delatnost pružanja usluga izmajmljivanja vozila bez vozača (rent-a-car) uređena je članom  101. Zakona o turizmu. Istim članom uređeno je i da je