All for Joomla All for Webmasters

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписало је Други јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду Србије у 2022. години. Рок за подношење пријава је од 24. јануара до 23. фебруара 2022. године. Предмет Другог јавног позива су инвестиције и прихватљиви трошкови који се односе на унапређење конкурентности примарне сточарске производње и то у областима

Јавни конкурс представља основ за добијање de minimis државне помоћи. НАМЕНА СРЕДСТАВА Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу од 57.500.000,00 динара намењен микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2022. години (у даљем тексту: основнa средствa) и то: (а) основна средства која су купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости у периоду од

ЦИЉ Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат) додељује бесповратна средства ради јачања конкурентности привредних субјеката и повећања укупног привредног раста и развоја предузетништва у АП Војводини путем олакшавања започињања нових производних циклуса и стимулисања стварања нове додатне материјалне вредности намењене тржишту. Јавни конкурс за доделу средстава представља основ за добијање de minimis државне помоћи. НАМЕНА СРЕДСТАВА Средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОГРАМУ   У Програм се укључују незапослена лица са најмање средњим образовањем и без радног искуства. Изузетно, у Програм се могу укључити и лица која имају радно искуство краће од 6 месеци, стечено на пословима у оквиру нивоа образовања са којим лице конкурише. Трајање Програма је 9 месеци. Tоком трајања Програма Национална служба за запошљавање: 1. ангажованим лицима на име новчане накнаде исплаћује средства у укупном

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ   Стручна пракса подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стеченo одговарајуће образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. Стручна пракса се реализује без заснивања радног односа. У стручну праксу се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају у струци

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ   Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва. Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

19

авг 2020

MOJA PRVA PLATA!

Usvojena je Uredba o Programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“. Od ponedeljka, 17. avgusta, počeće prijavljivanje poslodavaca za program. Kome je namenjen program Program „Moja prva plata“ namenjen je onima koji su završili srednju školu ili fakultet, nemaju radnog iskustva, a u potrazi su za svojim prvim poslom. Program će se sprovoditi kod poslodavca koji pripada privatnom ili javnom sektoru. Prioritet za uključivanje u program imaju poslodavci iz privatnog

Субвенционисани кредити Министарства пољопривреде, намењени су пољопривредницима у сарадњи са пословним банкама које одобравају кредите док Министарство пољопривреде субвенционише део камате на те кредите. Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољопривредним газдинствима омогућава олакшани приступ коришћењу кредита, и то за: развој сточарства који обухвата набавку животиња и премију осигурања животиња прописану овим правилником развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему набавку хране

Услови за коришћење средстава   Право на коришћење средстава на основу Уредбе  o утврђивању програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима изазваних пандемијом COVID -19  имаће предузетници, задруге, микро, мала и средња привредна друштва која су у већинском приватном или задружном власништву и која обављају производну, услужну, трговинску и пољопривредну делатност.   Право да поднесу захтев за кредит по овом програму, имају

НАМЕНА СРЕДСТАВА Средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала који је купљен, испоручен и исплаћен (кумулативно) у целости, у периоду од 12. априла 2019. године до дана расписивања Јавног конкурса. Под набавком репроматеријала подразумевају се сировине и основни производни материјал у зависности од врсте производње, односно делатности привредног субјекта. У изузетним случајевима као репроматеријал прихватају се (уважавају се), компоненте и склопови за