All for Joomla All for Webmasters

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва. Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос. Незапослени који оствари право

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike  u poslovanju u 2020. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond). Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 150.000.000,00 dinara.  Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansiraće se iz kredita Fonda.  Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Националнаслужба) и имају завршену обуку за развој предузетништва. Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 200.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 240.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у

Право на коришћење ових средстава имају предузетници регистровани у релевантном регистру на подручју Републике Србије, који у претходне две године нису пословали са губитком. Кредитна средства ће се одобравати под следећим условима: – каматна стопа је 1,0% на годишњем нивоу, уколико је средство обезбеђења кредитагаранција/авалирана меница пословне банке, а у осталим случајевима 1,8% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, – рок отплате је до 4 година у оквиру којег

Општина Инђија додељује бесповратна средства предузетницима и микро правним лицима (привредни субјекти) у укупном износу од 3.069.982,00 динара из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Општине Инђија за 2018. годину („Службени лист општине Инђија“, бр. 30/17) раздео IV, глава 5, позиција 387, економска класификација 454 – Средства за подстицаје развоја предузетништва. 1. НАМЕНА И ИЗНОС СРЕДСТАВА Средства су намењена за трошковe набавке: · Нове опреме и/или машина (производна опрема, машине/делови машина, специјализовани

1. ЦИЉ Циљ доделe бесповратних средстава јесте суфинансирање трпщкова наступа привредних субјеката сa територије Аутономне покрајине Војводине, на сајмовима у Европи и на међународним сајмовима у Републици Србији у 2018. години. 2. НАМЕНА СРЕДСТАВА Средства су намењена микро, малим и средњим привредним друщтвима и предузетницима за наступ: – на сајму у Европи и – на међународном сајму у Републици Србији. Средства опредељена за ове намене могу бити додељена за наступе

Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу од 48.500.000,00 динара (словима: четрдесетосаммилионапетстохиљададинара) намењена за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала који је купљен, испоручен и исплаћен (кумулативно) у целости након 1. јануара 2018. године до 15. јула 2018. године. Репроматеријал мора бити у складу са стварном делатнощћу привредног субјекта. Средства се одобравају по принципу рефундације, у висини од најмање 120.000,00 динара до највище 1.200.000,00 динара, односноо до 50% од фактурне (куповне)

  Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу од 58.500.000,00 динара (словима: педесетосаммилионапетстохиљададинара) за субвенционисање издатака за набавку мащина, опреме , софтвера или за стицање нематеријалне имовине (у даљем тексту: оснпвнa средства). Основна средства треба да буду у складу са стварном делатнощћу привредног субјекта и намењена за професипналну производну употребу. Средства се одобравају по принципу рефундације, а висина средстава утврђује се: (а) за основна средства која су купљена, испоручена и

                                                                                      ЦИЉ Циљ доделе бесповратних средстава јесте подршка привредним субјекатима који делатност обављају у оквиру креативне економије као битног сегмента развоја укупнe привреде и предузетништва у АП Војводини.                                                                     НАМЕНА СРЕДСТАВА Средства се одобравају за рефундацију трошкова набавке машина или опреме или софтвера, по принципу: рефундације претходно учињених издатака (издаци настали пре расписивања Јавног конкурса); рефундације накнадно учињених издатака (издаци настали после расписивања Јавног конкурса).   Јавни конкурс представља

ЦИЉ Циљ доделе бесповратних средстава јесте подршка привредним субјекатима који делатност обављају у оквиру креативне економије као битног сегмента развоја укупнe привреде и предузетништва у АП Војводини. НАМЕНА СРЕДСТАВА Средства су намењена за рефундацију трошкова набавке репроматеријала и услуга. По принципу: рефундације претходно учињених издатака (издаци настали пре расписивања конкурса); рефундације накнадно учињених издатака (издаци настали после расписивања конкурса).   Јавни конкурс представља основ за добијање de minimis државне помоћи.