All for Joomla All for Webmasters

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У 2018. ГОДИНИ Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2018. години (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд). Циљеви програма су : – подршка

  I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва. Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000,00 динара, односно 200.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање – квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. Програм се реализује без заснивања радног односа. У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни конкурс за доделу субвенција и дотација за финансирање пројеката развоја туризма у 2018. години. Коришћење средстава Право на коришћење бесповратних средстава са економске класификације 451Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама има дестинацијска менаџмент организација, привредно друштво, односно друга организација и институција чији је оснивач Влада или јединица локалне самоуправе, а које није индиректни корисник буџета, као и правно лице у коме је Република

Предмет Јавног позива Члан 1. У складу са чланом 16. Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава („Службени гласник РС, број 84/17 и 112/17), у даљем тескту: Правилник, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), расписује први Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку нове опреме,

Циљ доделе бесповратних средстава је подршка развоју социјалне економије на територији АП Војводине. Јавни конкурс за доделу средстава представља основ за добијање de minimis  државне помоћи.   ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА Средства у износу од 12.500.000,00 динара се одобравају  по принципу субвенције и рефундације. Висина средства за капиталне намене може бити: а) за набавку машина или опреме:  од 300.000,00 до 2.000.000,00 динара, односно до 50% од вредности б) за адаптацију

Cilj Konkursaje podrška razvoju privrede i turizma u AP Vojvodini kroz podsticanjeorganizacije Regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija (u daljem tekstu: Regionalni sajam). VISINA SREDSTAVA Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva,u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 dinara,a  namenjena su regionalnim privrednim komorama i udruženjima za organizaciju regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2017. godini. PRAVO UČEŠĆA I USLOVI UČEŠĆA Pravo učešća na Konkursu imaju regionalne privredne komore i udruženja sa teritorije AP Vojvodine

Ciljevi Konkursa su: unapređenje  turističkog potencijala, putem organizovanja turističko – privrednih manifestacija, i drugih međunarodnih skupova, koji doprinose međunarodnoj promociji Autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srbije; marketing, promocija i unapređenja kvaliteta postojećih manifestacija i povećanje broja posetilaca; afirmacije manifestacionog turizma kao značajnog faktora razvoja turizma AP Vojvodine i povećanje ukupne turističke ponude i promocija turističke ponude AP Vojvodine kroz unapređenje manifestacionog turizma. VISINA SREDSTAVA Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom

Cilj Javnog konkursa je unapređenje konkurentnosti turističke ponude AP Vojvodine na inostranom i domaćem tržištu, kroz podsticanje kvaliteta rada privrednih subjekata. VISINA I NAMENA SREDSTAVA Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 62.682.000,00 dinara. Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini  do 50%  prihvatljivih troškova i to za: 1. Podizanje nivoa kvaliteta objekata turističke suprastrukture: A) najmanje od 500.000,00 dinara do najviše 4.000.000,00 dinara B) najmanje od 100.000,00 dinara

1. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава намењених финансирању трајних обртних средстава потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса предузећа у циљу подстицања запошљавања. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 400.000.000,00 динара. 2. КОРИСНИЦИ КРЕДИТА Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који су у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству разврстани као микро, мало или средње правно