image_pdfimage_print

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за субвенционисање
издатака за набавку репроматеријала који је купљен, испоручен и исплаћен (кумулативно) у
целости, у периоду од 12. априла 2019. године до дана расписивања Јавног конкурса.
Под набавком репроматеријала подразумевају се сировине и основни производни материјал
у зависности од врсте производње, односно делатности привредног субјекта. У изузетним
случајевима као репроматеријал прихватају се (уважавају се), компоненте и склопови за
уградњу (полуфабрикати), као и комерцијална амбалажа.
Репроматеријал мора бити у складу са стварном делатнощћу привредног субјекта.

ВИСИНА СРЕДСТАВА

Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу од 57.000.000,00 динара.
Висина одобрених средстава утврђује се на основу достављеног рачуна-отпремнице или
уговора-отпремнице са добављачем/продавцем и извода рачуна из банке о плаћању истог.
Средства се одобравају у висини од најмање 150.000,00 динара до највище 1.500.000,00
динара, односно до 50% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ-a и без зависних трощкова
набавке.
Износ одобрених средстава може бити и мањи од износа тражених средстава.

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право ушещћа на Јавном конкурсу имају привредна друщтва и предузетници са седищтем или
регистрованим огранком на територији Аутономне покрајине Војводине, који су уписани у
регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту АПР) најкасније до 31. децембра
2018. године (имају активан статус) и то:
1. правна лица, регистрована у АПР-у коп привредна друщтва, која су према финансијским
извещтајима за 2018. годину, разврстана на микро или мала правна лица и
2. предузетници (без паущалних пореских обвезника).

 

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1393-konkurs-repromaterijal-2020