image_pdfimage_print

Јавни конкурс представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу од 57.500.000,00 динара намењен микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2022. години (у даљем тексту: основнa средствa) и то:
(а) основна средства која су купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости у периоду од 16.3.2020. године до дана објављивања Јавног конкурса 18.1.2022. године или
(б) основна средства која ће бити купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости у року од 60 дана од дана доношења Одлуке о додели бесповратних средстава.
Основна средства треба да буду у складу са делатношћу привредног субјекта.
Машине/опрема и софтвер морају бити нови и намењени за професионалну употребу.                                  Изузетнo, на предлoг Кoмисије за спровођење Јавног конкурса, мoже се oдoбрити субвенциoнисање трошкова за набавку половне машине/опреме, не старије од 5 (пет) година, уз услoв да учесник на Јавном конкурсу достави процену вредности сачињену од стране овлашћеног судског вештака.
Средства се не могу користити за субвенционисање трошкова и издатака за набавку следећег:
уградна опрема (клима уређаји, вентилатори, алармни системи, системи за видео надзор, и др.) и
инсталације (водоводна, канализациона, електрична, вентилациона, гасна, телефонска, кабловска, интернет и сл.); алат, додатна опрема, појединачни и резервни делови, инвентар, опрема за заштиту на раду, репроматеријал, потрошни материјал и др; пољопривредне и прикључне машине и друга опрема за пољопривредну производњу; машине и опрема за угоститељство намењене за припрему хране, пића и напитака у циљу непосредног послуживања; компијутери, рачунарска опрема; медицинска, ветеринарска опрема и сл; све врсте возила (за превоз лица, теретна, доставна и др.), приколице и сл. Средства се не могу користити уколико су обавезе према добављачу/продавцу измирене путем компензације, асигнације, цесије или преузимањем дуга, нити у случају да је предмет набавке купљен на лизинг.

ВИСИНА СРЕДСТАВА И НАЧИН ИСПЛАТЕ

Висина одобрених средстава утврђује се на основу:
(а) достављеног рачуна, рачуна-отпремнице или уговора-отпремнице са добављачем / продавцем и извода рачуна из банке о плаћању истог – исплата одобрених средстава врши се по принципу рефундације или
(б) приложеног предрачуна или понуде или (пред)уговора са добављачем / продавцем – исплата одобрених средстава врши се по принципу комбиноване исплате у две рате: 50% авансно, док се преостали износ рефундира након исплате целокупне вредности основног средства.
Износ средстава одобрава се до 80% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ и без зависних
трошкова набавке и других трошкова, а према врсти основног средства:
 Машине/опрема – средства се одобравају у висини од најмање 300.000,00 динара до највише 3.000.000,00 динара, с тим да минимална вредност једне машине или појединачног комада опреме не може бити мања од 90.000,00 динара без ПДВ;
 Софтвер – средства се одобравају у висини од најмање 100.000,00 динара до највише 500.000,00 динара;
 Нематеријална имовина – средства се одобравају у висини од најмање 50.000,00 динара до највише 300.000,00 динара.
Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава.

ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва и предузетници са седиштем или регистрованом пословном јединицом (огранак, извојено место) на територији Аутономне покрајине Војводине, који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР), најкасније до 30. децембра 2020. године (имају активан статус) разврстани на: 1) микро или мала правна лица и 2) предузетници паушалци.
Пријаву на Јавни Конкурс нема право да поднесе привредни субјект: који је у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица; над којим је покренут стечајни поступак и поступак ликвидације; који је у тешкоћама; уколико је предмет пријаве (основно средство) купљен/набаљен од: (1) физичког лица, осим ако је продавац предузетник и (2) од повезаних лица или друштава.
Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим условима:
1) да није исказао нето губитак у 2020. години;
2) да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
3) да до истека рока од шест месеци почев од дана објављивања Јавног конкурса не смањи број запослених на неодређено време за више од 10%;
4) да има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева са свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање);
5) да у било ком периоду у току три узастопне фискалне године закључно са даном доношења одлуке о додели бесповратних средстава, није примио дозвољену de minimis државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;
6) да за исте намене у претходној или текућој години није примио бесповратна средства која потичу из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи или из других извора финансирања.
Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву за једну намену (набавка машина/опреме или набавка софтвера или стицање нематеријалне имовине) – опција под (а) или под (б) из „намене средстава“.
Пријава се може поднети:
– за набавку максимално 7 (седам) комада машина/опреме (истих или различитих) и то од највише 5 (пет) различитих добављача/продаваца;
– за набавку до 3 (три) софтвера (софтверске лиценце) са највише 10 копија (од којих се свака користи само на по једном рачунару) и то од максимално 3 (три) различита добављача/продавца;
– за стицање нематеријалне имовине од највише 5 (пет) различита добављача/продаваца.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ КОНКУРС

Учесник на Јавном конкурсу подноси:
1) Попуњен и потписан образац пријаве на Јавни конкурс (попуњава се искључиво на рачунару, а преузима се са интернет презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Јавни позиви);
2) Извод о регистрацији (регистрованим подацима) привредног субјекта из АПР, не старији од 30 дана пре датума објављивања Јавног конкурса (19.12.2021. године) (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу);
3) Уверењe Пореске управе Министарства финансија РС о измирењу доспелих обавеза јавних прихода (порези и доприноси), оригинал или фотокопија оверено код надлежног органа за оверу или издато у електронском облику са дигиталним потписом, не старије од 30 дана пре датума објављивања Јавног конкурса (19.12.2021. године);
4) Уверење Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) о броју запослених лица у формату из кога се недвосмислено види број запослених на неодређено време – на дан објављивања конкурса (18. јануар 2022. године).
Предузетници који паушално измирују своје обавезе и предузетници који су једини запослени, уз уверење самостално прилажу и фотокопију пријаве на обавезно социјално осигурање;
5) (а) Привредни субјекти који воде пословне књиге по систему двојног књиговодства:- за 2020. годину: копија Извештаја за статистичке потребе – Биланс стања, Биланс успеха и Статистички извештај са стањем на дан 31. децембар 2020. године који је предат АПР;
– за 2021. годину: Бруто биланс или Закључни лист на дан 31. децембар 2021. године;
(б) Паушални порески обвезници:
копије обрасца КПО за 2020 и 2021. годину; потврде од свих пословних банака о промету на рачуну у 2020. и 2021. години и копије Решења на порез од прихода од самосталне делатности за 2020. и 2021. годину;
6) (а) За основна средства из „намене средстава“ под (а) (која су купљена):
 Машине/опрема: рачун или рачун-отпремница или уговор-отпремница за купљену машину/опрему (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) и копије извода рачуна из банке о плаћању истог (не старијe од 16. марта 2020. године до дана објављивања Јавног конкурса (18. јануара 2022. године));
 Софтвер: рачун, рачун-отпремница или уговор-отпремница за купљени софтвер – софтверску лиценцу (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) и копије извода рачуна из банке о плаћању истог (не старијe од 16. марта 2020. године до дана објављивања Јавног конкурса (18. јануара 2022. године ));
 Нематеријална имовина: рачун и/или уговор о стицању нематеријалне имовине (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) и копије извода рачуна из банке о плаћању истог (не старијe од 16. марта 2020. године до дана објављивања Јавног конкурса (18. јануара 2022. године));
(б) За основна средства из „намене средстава“ под (б) (која ће бити купљена):
 Машине/опрема: предрачун или понуда или (пред)уговор за набавку машина/опреме (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) (не старије од дана објављивања Јавног конкурса са датумом у току трајања Јавног конкурса (18.1.2022 – 2.2.2022. године));
 Софтвер: предрачун или понуда или (пред)уговор за набавку софтвера – софтверске лиценце (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) (не старије од дана објављивања Јавног конкурса са датумом у току трајања
Јавног конкурса (18.1.2022 – 2.2.2022. године));
 Нематеријална имовина: предрачун и/или (пред)уговор о стицању нематеријалне имовине (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) (не старије од дана објављивања Јавног конкурса са датумом у току трајања Јавног конкурса (18.1.2022 – 2.2.2022. године));
7) Изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у прилогу пријавног обрасца (преузети на интернет презентацији Секретаријата):

(7-1) о прихватању услова Јавног конкурса;
(7-2) о сагласности за коришћење датих података;
(7-3) о статусу (члан 7, глава II Правилника);
(7-4) о повезаним лицима;
(7-5) о старости машине/опреме (уколико је предмет набавке машина/опрема);
(7-6) о примљеној државној помоћи мале вредности (de minimis);
(7-7) о непостојању двоструког финансирања;
(7-8) о досадашњем коришћењу средстава Секретаријата;
(7-9) о непостојању неизмирених обавеза;
(7-10) да се не воде судски поступци;
(7-11) о смањењу броја запослених лица,
(7-12) о истинитости и веродостојности датих података.

Уколико учесник на Јавном конкурсу има запослене особе са инвалидитетом, доставља изјаву о броју запослених ОСИ оверену код надлежног органа за оверу.
Уколико је учесник на Јавном конкурсу добитник награда и признања за квалитет производа/услуга у периоду 2020-2022. годинe приложити копије докумената којима се то доказује.
У случају да се подноси пријава за набавку половне машине/опреме (не старије од 5 година) доставити процену вредности сачињену од стране овлашћеног судског вештака ( Изјава број 7-5).
Уколико се прилажу документа на страном језику доставити и превод на српски језик са овером судског тумача.
Документација поднета на Јавни конкурс не враћа се.
Уколико се документација прибавља по службеној дужности у складу са одредбама Закона о општем управном поступку, потребно је исто изричито напоменути у пријави на Јавни конкурс.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

Критеријуми за оцену пријава дефинисани су чланом 13, Правилника о додели бесповратних средстава.

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Поступак доделе средстава дефинисан је чланом 11, Правилника о додели бесповратних средстава.

НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ
Текст Јавног конкурса, Образац пријаве са припадајућим изјавама и Правилник могу се преузети
са интернет адресе: www.spriv.vojvodina.gov.rs
Пријава на Јавни конкурс (попуњен образац пријаве са припадајућом документацијом) доставља се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком на лицу коверте: „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2022. ГОДИНИ“, поштом или лично предајом писарници покрајинских органа управе (на наведену адресу) у времену од 900 до 1400 часова.
Рок за подношење пријава je 2. фебруар 2022. године.

КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам путем
телефона 021/487-4072 или 0800/021027 сваког радног дана, од 1000 до 1400 часовa.