image_pdfimage_print

ЦИЉ

Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат) додељује бесповратна средства ради јачања конкурентности привредних субјеката и повећања укупног привредног раста и развоја предузетништва у АП Војводини путем олакшавања започињања нових производних циклуса и стимулисања стварања нове додатне материјалне вредности намењене тржишту.
Јавни конкурс за доделу средстава представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала који је купљен, испоручен и исплаћен (кумулативно) у целости, у периоду од 16. марта 2020. године до дана објављивања Јавног конкурса (18. јануар 2022. године).
Под набавком репроматеријала подразумевају се сировине и основни производни материјал у зависности од врсте производње, односно делатности привредног субјекта.

У изузетним случајевима као репроматеријал прихватају се компоненте и склопови за уградњу
(полуфабрикати), као и комерцијална амбалажа.
Репроматеријал мора бити у складу са делатношћу привредног субјекта.
Средства се не могу користити за рефундацију издатака и трошкова за: помоћни непроизводни материјал (средства за чишћење и одржавање, режијски, остали, канцеларијски материјал и сл.); ситан инвентар, појединачни и резервни делови, потрошни материјал који се монтира на машине/алат (брусне плоче, бургије, игле, офсет плоче и др.); погонски материјал (гориво, мазиво) и енергија; ауто гуме; средства за заштиту и прихрану пољопривредних култура, семенска роба и садни материјал, храна и додаци за исхрану животиња и др; пиће, намирнице и амбалажу у угоститељству у циљу непосредног послуживања; трговачка, меркантилна и зрнаста роба за даљу продају.
Средства се не могу користити уколико су обавезе према добављачу/продавцу измирене путем компензације, асигнације, цесије или преузимањем дуга.

ВИСИНА СРЕДСТАВА

Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу од 130.000.000,00 динара.
Висина одобрених средстава утврђује се на основу достављеног рачуна-отпремнице или уговора-отпремнице са добављачем/продавцем и извода рачуна из банке о плаћању истог.
Средства се одобравају у висини од најмање 350.000,00 динара до највише 4.000.000,00 динара, односно до 80% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ-a и без зависних трошкова набавке.
Износ одобрених средстава може бити и мањи од износа тражених средстава.

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва и предузетници са седиштем или регистрованом пословном јединицом (огранак, издвојено место) на територији Аутономне покрајине Војводине, који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту АПР), најкасније до 30. децембра 2020. године (имају активан статус) и то:
1) разврстани на микро или мала правна лица – привредни субјекти,
2) предузетници паушалци.
Пријаву на Јавни Конкурс нема право да поднесе привредни субјект: који је у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица; над којим је покренут стечајни поступак и поступак ликвидације; који је у тешкоћама; уколико је предмет пријаве (репроматеријал) купљен/набављен од: (1) физичког лица, осим ако је продавац предузетник и (2) од повезаних лица или друштава.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим условима:
1) да није остварио нето губитак у 2020. години;
2) да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
3) да до истека рока од шест месеци почев од дана објављивања Јавног конкурса не смањи број запослених на неодређено време за више од 10%;
4) да има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева са свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање);
5) да у било ком периоду у току три узастопне фискалне године закључно са даном доношења одлуке о додели бесповратних средстава, није примио дозвољену de minimis државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;
6) да за исте намене у претходној или текућој години није примио бесповратна средства која потичу из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи или из других извора финансирања.
Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву за рефундацију трошкова за набавку максимално 5 (пет) различитих репроматеријала и то од највише 5 (пет) различитих добављача/продаваца. Учесник на Јавном конкурсу дужан је да репроматеријал јасно наведе и специфицира у обрасцу пријаве.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ КОНКУРС

Учесник на Јавном конкурсу подноси:
1) Попуњен и потписан образац пријаве на Јавни конкурс (попуњава се искључиво на рачунару, а преузима се са интернет презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs/ Конкурси / Јавни позиви);
2) Попуњен и потписан додатак обрасца – Excel табела (попуњава се искључиво на рачунару, а преузима се са интернет презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Јавни позиви);
3) Извод о регистрацији (регистрованим подацима) привредног субјекта из АПР, не старији од 30 дана пре датума објављивања Јавног конкурса (19.12.2021.године) (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу);
4) Уверењe Пореске управе Министарства финансија РС о измирењу доспелих обавеза јавних прихода (порези и доприноси), оригинал или фотокопија оверено код надлежног органа за оверу или издато у електронском облику са дигиталним потписом, не старије од 30 дана пре датума објављивања Јавног конкурса (19.12.2021. године);
5) Уверење Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) о броју запослених лица у формату из кога се недвосмислено види број запослених на неодређено време – на дан објављивања конкурса (18. јануар 2022. године).

Предузетници који паушално измирују своје обавезе и предузетници који су једини запослени, уз уверење
самостално прилажу фотокопију пријаве на обавезно социјално осигурање;
6) (а) Привредни субјекти који воде пословне књиге по систему двојног књиговодства: – за 2020. годину: копија Извештаја за статистичке потребе – Биланс стања, Биланс успеха и Статистички извештај са стањем на дан 31. децембар 2020. године који је предат АПР;
– за 2021. годину: Бруто биланс или Закључни лист на дан 31. децембар 2021. године;
(б) Паушални порески обвезници:
копије обрасца КПО за 2020. и 2021. годину; потврде од свих пословних банака о промету на рачуну у 2020. и 2021. години и копије Решења на порез од прихода од самосталне делатности за 2020. и 2021. годину;
7) Рачун или рачун-отпремница или уговор-отпремница (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) и копије извода рачуна из банке о плаћању истог (не старијe од 16. марта 2020. године до дана објављивања Јавног конкурса (18. јануар 2022. године));
8) Изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у прилогу пријавног обрасца (преузети на интернет презентацији Секретаријата):
(8-1) о прихватању услова Јавног конкурса;
(8-2) о сагласности за коришћење датих података;
(8-3) о статусу (члан 7, глава II Правилника);
(8-4) о повезаним лицима;
(8-5) о примљеној државној помоћи мале вредности (de minimis);
(8-6) о непостојању двоструког финансирања;
(8-7) о досадашњем коришћењу средстава Секретаријата;
(8-8) о непостојању неизмирених обавеза;
(8-9) да се не воде судски поступци;
(8-10) о смањењу броја запослених лица;
(8-11) о истинитости и веродостојности датих података.
Уколико учесник на Јавном конкурсу има запослене особе са инвалидитетом, доставља изјаву о броју запослених ОСИ оверену код надлежног органа за оверу.
Уколико је учесник на Јавном конкурсу носилац награда и признања за квалитет производа/услуге у периоду 2020-2022. година приложити копије докумената којима се то доказује.
Уколико се прилажу документа на страном језику доставити и превод на српски језик са овером судског тумача.
Документација поднета на Јавни конкурс не враћа се.
Уколико се документација прибавља по службеној дужности у складу са одредбама Закона о општем управном поступку, потребно је исто изричито напоменути у пријави на Јавни конкурс.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

Критеријуми за оцену пријава дефинисани су чланом 13, Правилника о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала у 2022. години.

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Поступак доделе средстава дефинисан је чланом 11, Правилника о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала у 2022. години.

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВE
Текст Јавног конкурса, Образац пријаве са припадајућим изјавама и Правилник могу се преузети са интернет адресе: www.spriv.vojvodina.gov.rs
Пријава на Јавни конкурс (попуњен образац пријаве са припадајућом документацијом) доставља се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком на лицу коверте: „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2022. ГОДИНИ“, поштом или лично предајом писарници покрајинских органа управе (на наведену адресу) у времену од 900 до 1400 часова.
Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 2. фебруар 2022. године.

КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Додатне информације се могу добити у Секретаријату путем телефона 021/487-4480 или 0800/021-027, радним даном од 10:00 до 14:00 сати.