1

Mogućnost promene poreskog perioda za obračun PDV-a

Za koji će poreski period obveznik PDV podnositi poresku prijavu, obračunavati i plaćati PDV, zavisi pre svega od iznosa ukupnog prometa dobara i usluga tog obveznika (ostvarenog u prethodnih 12 meseci ili procenjenog za narednih 12 meseci). Pored toga, na određivanje poreskog perioda utiče i činjenica da li je obveznik tek otpočeo sa obavljanjem PDV aktivnosti, da li primenjuje sistem naplate, a u određenim slučajevima i volja samog obveznika PDV.

Mesečni obveznici PDV-a

Prema odredbama člana 48. Zakona o PDV, kalendarski mesec je poreski period za obveznika PDV:

– koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 50.000.000 dinara,

– koji obračunava i plaća PDV po realizovanom (naplaćenom) potraživanju,

– koji je prvi put započeo obavljanje PDV aktivnosti u tekućoj kalendarskoj godini, za tekuću i narednu kalendarsku godinu, i

– kojem je odobrena promena poreskog perioda u kalendarski mesec, na osnovu podnetog zahteva.

Za poreskog dužnika koji nije obveznik PDV- a, poreski period je takođe kalendarski mesec.

 

Tromesečni obveznici PDV-a

Kalendarsko tromesečje je poreski period za sve obveznike PDV za koje poreski period nije kalendarski mesec.

Odredbom člana 48. stav 5. Zakona propisano je da obveznik PDV koji obračunava PDV, podnosi poreske prijave i plaća PDV tromesečno, može na početku kalendarske godine, i to do 15. januara, da podnese zahtev nadležnom poreskom organu za promenu poreskog perioda u kalendarski mesec. Obveznik PDV predmetni zahtev ne može podneti nakon isteka predmetnog roka (tj. može podneti zahtev, ali će se takav zahtev smatrati neblagovremenim).

Promena poreskog perioda iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec za obveznika koji u prethodnih 12 meseci ostvaruje promet manji od 50.000.000 dinara zavisi od volje njega samog. Obveznik PDV će podneti zahtev za promenu poreskog perioda u kalendarski mesec, ako proceni da ima interesa i da obračunava PDV, podnosi poreske prijave i plaća PDV mesečno.

Prema odredbi člana 48. stav 7. Zakona, za obveznike koji prvi put započnu PDV aktivnost u tekućoj kalendarskoj godini, nezavisno od dana registracije za obavljanje delatnosti kada je reč o obvezniku koji se registruje za obavljanje delatnosti, za tekuću i narednu kalendarsku godinu poreski period je kalendarski mesec. Istekom naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je obveznik PDV započeo PDV aktivnost, tom obvezniku po sili zakona dolazi do promene poreskog perioda u kalendarsko tromesečje (31.12.2019. godine u ponoć za obveznike koji su u 2018. prvi put otpočeli PDV aktivnost), naravno ako je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet manji od 50.000.000 dinara.

U ovom slučaju, ukoliko obveznik želi da zadrži status mesečnog obveznika, potrebno je podneti zahtev za promenu poreskog perioda iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec.

Kako podneti zahtev?

Zahtev se podnosi u pisanoj formi, u papirnom obliku i nije ga potrebno posebno obrazlagati, s obzirom da Zakonom nije postavljen niti jedan uslov za promenu poreskog perioda u ovom slučaju osim podnošenja zahteva u propisanom roku. To dalje znači da je nadležni poreski organ dužan da odobri promenu poreskog perioda svakom obvezniku PDV koji je blagovremeno podneo zahtev.

U praksi su poznati slučajevi da poreski organi ne odobravaju promenu poreskog perioda iako su zahtevi uredno podneti, pa je preporuka obveznicima je da urgiraju kod nadležnog poreskog organa radi postupanja u navedenom slučaju.

Obveznik PDV kojem je odobrena promena poreskog perioda iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec, obračunava PDV, podnosi poreske prijave i plaća PDV mesečno u trajanju od najmanje 12 meseci (član 48. stav 6. Zakona). Iz navedene odredbe člana 48. stav 6. Zakona proizlazi da odobreni poreski period može trajati i duže od 12 meseci, ali nije propisano do kada i na koji način bi obveznik eventualno opet mogao da promeni poreski period u tromesečni.

Zakonom nije ograničeno koliko najduže već koliko najmanje može da traje primena odobrenog poreskog perioda.