image_pdfimage_print

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОГРАМУ

 

У Програм се укључују незапослена лица са најмање средњим образовањем и без радног искуства.

Изузетно, у Програм се могу укључити и лица која имају радно искуство краће од 6 месеци, стечено на пословима у оквиру нивоа образовања са којим лице конкурише.
Трајање Програма је 9 месеци.
Tоком трајања Програма Национална служба за запошљавање:

1. ангажованим лицима на име новчане накнаде исплаћује средства у укупном месечном износу од:
 22.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
 26.000,00 динара за лица са високим образовањем;

2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
Поред наведеног износа, послодавац може ангажованим лицима исплатити додатна средства, која на месечном нивоу не могу бити већа од износа који исплаћује Национална служба за запошљавање.                   На додатни новчани износ који уплаћује послодавац, у складу са Законом о порезу на доходак грађана, плаћа се порез на друге приходе по стопи од 20%.

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији Програма може остварити послодавац који испуњава следеће услове:

 има седиште на територији Републике Србије;
 измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;
 у последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
 измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби за запошљавање, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;
 има запосленог ментора задуженог за оспособљавање лица, при чему један ментор може бити задужен за оспособљавање највише 5 лица;
 има техничке, просторне и друге капацитете за оспособљавање лица, односно радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају захтеваном броју лица и врсти послова за које се оспособљавају и обезбеђује све друге услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.
Програм се спроводи код послодаваца који припадају приватном или јавном сектору.
Приоритет за укључивање у Програм имају послодавци из приватног сектора, а нарочито послодавци из девастираних подручја, у складу са посебним прописом Владе о степену развијености јединица локалне самоуправе.
Национална служба за запошљавање задржава право да ограничи број послодаваца који се могу укључити у Програм, као и број оглашених позиција по послодавцу, како би се обезбедило равномерно учешће послодаваца из више различитих сектора.

Број незапослених лица на оспособљавању

Послодавац који има до 5 запослених има право да у Програм укључи једно незапослено лице, послодавац који има од 6 до 14 запослених има право да у Програм укључи највише два незапослена, а послодавац који има 15 и више запослених има право да у Програм укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

Услови за незапослена лица
Незапослено лице се може укључити у Програм ако:
o се налази на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање,
o има најмање средње образовање,
o има до навршених 30 година на дан пријаве за учешће у Програму,
o нема радног искуства, односно има стечено радно искуство краће од 6 месеци на пословима у оквиру нивоа образовања са којим конкурише,
o није раније било корисник Програма „Моја прва плата“,
o у периоду од шест месеци пре објаве овог јавног позива није било у радном односу код изабраног послодавца.
Пре укључивања у програм Национална служба за запошљавање врши проверу испуњености законских услова и услова из овог јавног позива за незапосленог.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ПОСЛОДАВЦА

Захтев за учешће у програму и оглашавање позиција врши се електронским путем, на веб порталу www.mojaprvaplata.gov.rs, у периоду од 20.08.2021. године до 20.09.2021. године.
Послодавац, уколико није регистрован у Агенцији за привредне регистре, прилаже скенирано решење надлежног органа о упису у регистар.

IV НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА КАНДИДАТА

Пријављивање кандидата врши се електронским путем, на веб порталу www.mojaprvaplata.gov.rs, у периоду од 01.10.2021. године до 31.10.2021. године.
Кандидат попуњава образац радне биографије кроз пријаву на веб портал и прилаже скенирану диплому о стеченој квалификацији.

V ФОРМИРАЊЕ ЛИСТЕ ЗАХТЕВА ПОСЛОДАВАЦА

По подношењу захтева, Национална служба за запошљавање врши проверу пријаве и испуњености услова за учешће у Програму. Национална служба за запошљавање ће извршити проверу испуњености услова за учешће у Програму увидом у службене евиденције надлежних институција, о чему ће послодавци бити обавештени електронским путем.
Национална служба за запошљавање задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву послодавца.
Послодавци имају могућност да врше процес селекције пријављених кандидата од почетка пријаве кандидата, а повезивање (коначан избор) кандидата ће се вршити:
 у периоду од 01.11. до 15.11.2021. године – за послодавце из приватног сектора,
 у периоду од 16.11. до 30.11.2021. године – за послодавце из јавног сектора.
У року од 15 дана од дана завршетка избора кандидата формираће се коначне листе послодаваца са изабраним кандидатима.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Закључивање тројног уговора између Националне службе за запошљавање, послодавца и изабраног кандидата (у даљем тексту: корисник Програма), којим се уређују међусобна права и обавезе, извршиће се у року од 15 дана од дана формирања коначне листе послодаваца са изабраним кандидатима.
Почетак спровођења Програма мора бити у наведеном року за закључивање уговора.
Исплата месечне новчане накнаде кориснику Програма вршиће се преко банке „Поштанска штедионица“ ад Београд, која ће за наведену намену отворити наменски текући рачун кориснику Програма, без наплате трошкова одржавања рачуна.

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:
 оспособљава корисника Програма у дужини трајања уговорне обавезе;
 доставља Националној служби за запошљавање извештај о реализацији Програма на месечном нивоу, у складу са уговором;
 изда кориснику Програма потврду о обављеном оспособљавању на конкретним пословима;
 омогући Националној служби за запошљавање контролу реализације уговорних обавеза и
 обавести Националну службу за запошљавање о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида оспособљавања корисника Програма, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида оспособљавања изврши замену са следећим незапосленим лицем са листе које испуњава потребне услове, за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.

VIII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби за запошљавање биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности.
Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе за запошљавање која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива или ревизије.
Национална служба за запошљавање ће чувати податке о личности у року предвиђеном законом, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.
Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

IX ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о Програму доступне су на веб сајтовима: www.nsz.gov.rs и www.mojaprvaplata.gov.rs.