image_pdfimage_print

Vlada Republike Srbije je 24. decembra 2020. godine donela Uredbu o načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (Uredba).

Uredba je objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije broj 156 dana 25. decembra 2020. godine a stupa na snagu 2. januara 2021. godine.

Na koje subjekte se Uredba odnosi?

Uredba se odnosi na privredne subjekte koji su se opredelili za odlaganje dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa, kao i akontacija poreza na dobit pravnih lica koje je omogućila Vlada u:

1. Uredbi o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 od 10. aprila 2020. godine, i

2. Zaključku od 31. jula 2020. godine.

Koje obaveze Uredba obuhvata?

Uredba propisuje metod isplate na najviše 24 jednake mesečne rate ukupne odložene obaveze za:

1. porez i doprinose na zarade i naknade zarada,

2. akontacije poreza na dobit pravnih lica, do iznosa neplaćene poreske obaveze obračunate u konačnoj poreskoj prijavi za porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu, ili poreski period koji započinje ili se završava u 2020. godini za obveznike sa poslovnom godinom različitom od kalendarske.

Uredba propisuje i metod odloženog plaćanja za poreze i doprinose na ličnu zaradu preduzetnika i poljoprivrednika kao i akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike i poljoprivrednike.

Opšta pravila metoda odlaganja

Odlaganje se vrši bez posebnog sprovođenja postupka odlaganja i bez plaćanja kamate za vreme trajanja odlaganja. Odlaganje se automatski evidentira u poreskom računovodstvu Poreske uprave.

U slučaju neplaćanja dospele rate u skladu sa propisanim rokovima, celokupna odložena obaveza dospeća na plaćanje bez posebnog postupka. Poreska uprava pokreće postupak prinudne naplate u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA).

Obveznik može izmiriti i celokupnu obavezu ili deo obaveze veći od dospelog i pre roka koji je određen za odloženo plaćanje obaveza.

Za pitanja koja nisu propisana u Uredbi relevantan je ZPPPA.

Metod odlaganja obaveza za poreze i doprinose

Ukupan iznos odloženih poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada deli se na 24 jednake mesečne rate, ali tako da rata ne može biti manja od 1.000 RSD.

Prva rata dospeva na plaćanje 10. februara 2021. godine, a naredne rate 10. dana u mesecima koji slede.

Potrebno je da se iznos sa svake poreske prijave predate sa datumom 4. ili 5. januar 2021. podeli na 24 rate i da se po tom osnovu vrši posebna uplata za svaku podnetu poresku prijavu sa pozivom na konkretan BOP (broj odobrenja plaćanja) konkretne poreske prijave, kako bi se omogućilo automatsko rasknjižavanje uplata i zaduženja u poreskom računovodstvu Poreske uprave.

Metod odlaganja akontacija poreza na dobit

Ukupan iznos akontacija za porez na dobit pravnih lica deli se na 24 jednake mesečne rate, ali tako da rata ne može biti manja od 2.000 RSD.

Prva rata dospeva na plaćanje 10. dana meseca koji je nakon meseca u kojem je podneta konačna poreska prijava poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2020. godini za obveznike kojima je poslovna godina različita od kalendarske, a naredne rate dospevaju 10. dana u mesecima koji slede.

Obveznici kojima je poslovna godina različita od kalendarske a koji su konačnu poresku prijavu podneli do 31. januara 2021. godine za period koji se završio u 2020. godini prva rata dospeva na plaćanje 10. februara 2021. godine, a naredne rate dospevaju 10. dana u mesecima koji slede.

Obveznici koji ne podnesu konačnu poresku prijavu za porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2020. godini u propisanom roku nemaju pravo na odlaganje plaćanja poreza na dobit pravnih lica.

Statusne promene, stečaj i likvidacija

Uredba propisuje tretman odloženih obaveza u određenim specifičnim situacijama:
1. U slučaju statusne promene u kojoj obveznik prestaje da postoji, a ima samo jednog pravnog sledbenika, obaveze preuzima sledbenik.
2. U slučaju statusne promene u kojoj obveznik prestaje da postoji, a ima više pravnih sledbenika, obaveze mora izvršiti obveznik pre brisanja iz registra.
3. U slučaju statusne promene u kojoj obveznik ne prestaje da postoji, obveznik nastavlja obavezu odloženog plaćanja.
4. U slučaju otvaranja stečajnog postupka, predmetne obaveze biće tretirane u skladu sa propisima o stečaju.
5. U slučaju pokretanja prinudne likvidacije, sve odložene obaveze dospevaju na dan pokretanja likvidacionog postupka.
6. U slučaju pokretanja postupka likvidacije, sve odložene obaveze moraju se izmiriti do okončanja postupka likvidacije.