image_pdfimage_print

Услови за коришћење средстава

 

Право на коришћење средстава на основу Уредбе  o утврђивању програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима изазваних пандемијом COVID -19  имаће предузетници, задруге, микро, мала и средња привредна друштва која су у већинском приватном или задружном власништву и која обављају производну, услужну, трговинску и пољопривредну делатност.

 

Право да поднесу захтев за кредит по овом програму, имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти разврстани у складу са Законом о рачуноводству према последње предатим финансијским извештајима и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре и другом релевантном регистру, а који доставе званичне редовне финансијске извештаје за претходне две године. Услов за задруге је да је задруга ускладила своја акта, органе и пословање са Законом о задругама („Службени гласник РСˮ, број 112/15) и да се подвргла задружној ревизији у последње две године. Услов који се односи на финансијске извештаје не примењује се на предузетнике  који немају обавезу подношења финансијских извештаја.

 

Кредит се може одобрити и ако је у званичним финансијским извештајима привредног субјекта за једну од последње две године, исказан нето губитак али је остварен пословни добитак.

 

Услов који морају да испуне подносиоци захтева је да нису у тешкоћама, односно  да над њима није покренут стечајни поступак, да се над њима не спроводи поступак за унапред припремљени план реорганизације или да на снази нису мере из унапред припремљеног плана реорганизације (УППР), да се над њиме не спроводи план реорганизације или да на снази нису мере из плана реорганизације, финансијско реструктурирање или поступак ликвидације.

 

Привредни субјекти који користе кредите по овом Програму не смеју исплаћивати дивиденду до краја 2020.год.

 

Основни услов за реализацију ових кредита је задржавање броја запослених, у складу са извештајем Централног регистра обавезног социјалног осигурања о броју радника на одређено и неодређено време на дан 16. март 2020. године,  с тим да се како до дана подношења захтева тако и у току коришћења кредита прихвата одступање до 10% од наведеног броја запослених.

 

Кредити по овом Програму се користе за одржавање текуће ликвидности и набавку обртних средстава (за измиривање обавеза према добављачима за набављени материјал, гориво, сировине, за допуну залиха, за сезонске потребе, за измирење обавеза према држави, за зараде као и сва друга плаћања којима се омогућава одржавање текуће ликвидности, осим за рефинансирање кредита код пословних банака, Фонда за развој и других финансијских организација ).

 

Средства по овом програму се не могу користити за:

 • Организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
 • Промет нафте и нафтних деривата
 • Производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним.

 

Кредитна средства ће се одобравати под следећим условима:

-каматна стопа је 1% на годишњем нивоу;

– рок отплате до 36 месеци који укључује  грејс период до дванаест месеци, укупно трајање кредита је до 12 месеци грејса и до 24 месеца отплате;

– кредити се одобравају и враћају у динарима;

– отплата кредита вршиће се у месечним ануитетима;

– у грејс периоду камата се обрачунава и приписује главном дугу.

 

Минимални износ кредита за једног корисника кредита са повезаним лицима за привредна друштва је 1.000.000,00 динара а за предузетнике, задруге и привредне субјекте регистроване у релевантном регистру је  200.000,00 динара.

 

Максималан износ кредита за једног корисника кредита са повезаним лицима може бити:

 • за предузетнике и микро правна лица до 10.000.000,00 РСД,
 • за мала правна лица до 40.000.000,00 РСД и
 • за средња правна лица до 120.000.000,00 РСД.

 

Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита су:

 

 • меница и менично овлашћење јемца/приступиоца дугу (уколико постоји јемство/приступање дугу другог привредног субјекта) и/или
 • хипотека на непокретностима чија је тржишна вредност 1:1 у односу на висину одобреног кредита и/или
 • залога на опреми/покретним стварима чија је тржишна вредност 1:1 у односу на висину одобреног кредита и/или
 • меница и менично овлашћење оснивача/акционара дужника и
 • меница и менично овлашћење дужника се обавезно достављају уз неко од наведених средстава обезбеђења.

 

У зависности од износа кредита, корисници кредита достављају следећа средства обезбеђења:

– до износа од 1.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита и личне менице оснивача (свих оснивача),

– до износа од 2.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита, личне менице оснивача (свих оснивача) и јемство физичког лица које је запослено на неодређено време,

– до износа од 10.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита, личне менице оснивача (свих оснивача) и јемство повезаног правног лица,

– до износа од 25.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита, личне менице оснивача (свих оснивача) и јемство бонитетног привредног субјекта који није повезано правно лице са корисником кредита,

– за износ изнад 25.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита, залога на опреми у власништву корисника кредита или залогодавца и/или хипотека првог реда. За клијенте из портфолиа Фонда који већ имају успостављене реалне/одговарајуће колатералеу корист Фонда као повериоца  кредити ће се одобравати уз колатерал вишег реда. Већ успостављена хипотека треба кумулативно да покрије остатак дуга претходних кредита и новог задужења.

Непокретности односно опрема које служе као обезбеђење по кредитима у складу са овим Програмом не морају бити осигуране и полиса не мора бити винкулирана у корист Фонда (осим оних које су већ осигуране и винкулиране у корист Фонда).

Уколико су оснивачи лица која су страни држављани или привредна друштва регистрована у иностранству у том случају се не достављају личне менице оснивача.

 

 

Критеријуми за одобрење кредита:

 

-за привредне субјекте највиши износ одобреног кредита може бити до 50% остварених пословних прихода по последње предатом финансијском извештају,

-за предузетнике који се паушално опорезују највиши износ одобреног кредита може бити до 50% оствареног промета код пословних банака у 2019.години,

-подносилац захтева за кредит  нема блокаду рачуна дужу од 30 дана у континуитету у претходних годину дана, односно укупно  90 дана са прекидима у последњих годину дана,

-јемац и повезано правно лицесу  прихватљив инструмент обезбеђења уколико нису у тешкоћама односно  да над њима није покренут стечајни поступак, да се над њима не спроводи поступак за унапред припремљени план реорганизације или да на снази нису мере из унапред припремљеног плана реорганизације (УППР), да се над њиме не спроводи план реорганизације или да на снази нису мере из плана реорганизације, финансијско реструктурирање или поступак ликвидације; немају блокаду дужу од 30 дана у континуитету у претходних годину дана, односно укупно 90 дана са прекидима у последњих годину дана; остварују пословне приходе најмање у висини траженог износа кредита за који јемчепо последње предатом финансијском извештају; јемац који се паушално опорезује треба да има промет преко банака у 2019.год најмање у висини траженог износа кредита за који јемчи,

-заложни дужник је прихватљив уколико није  у тешкоћама односно  да над њим није покренут стечајни поступак, да се над њим не спроводи поступак за унапред припремљени план реорганизације или да на снази нису мере из унапред припремљеног плана реорганизације (УППР), да се над њиме не спроводи план реорганизације или да на снази нису мере из плана реорганизације, финансијско реструктурирање или поступак ликвидације и да нема блокаду рачуна у моменту подношења захтева за кредит

-повезани  привредни субјекти могу користити само један кредит који је обезбеђен јемством повезаног лица док остали кредити морају бити обезбеђени другим инструментима обезбеђења

-минимална појединачна  вредност опреме која се залаже код Фонда је 50.000рсд.

-јемац-физичко лице не може бити заспослено у привредном субјекту који је подносилац захтева као ни у његовим повезаним лицима,

-висина одобреног кредита треба да буде у корелацији са бројем радника, на начин да максимални износ кредита (уз испуњење осталих критеријума) може бити до 4.000.000 рсд уколико привредни  субјект има запосленог једног радника (укључујући и  оснивача).

 

 

Начин подношења захтева:

 

Захтевисе могу поднети електонским путем наe-mail:prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs