Субвенционисани кредити Министарства пољопривреде

Субвенционисани кредити Министарства пољопривреде, намењени су пољопривредницима у сарадњи са пословним банкама које одобравају кредите док Министарство пољопривреде субвенционише део камате на те кредите.

Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољопривредним газдинствима омогућава олакшани приступ коришћењу кредита, и то за:

  1. развој сточарства који обухвата набавку животиња и премију осигурања животиња прописану овим правилником
  2. развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства
  3. инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему
  4. набавку хране за животиње
  5. инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи.

Кредити се одобравају и исплаћују у динарима – без валутне клаузуле.

Фиксна каматна стопа износи 3% на годишњем нивоу, односно 1% за физичко лице са пребивалиштем које је на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, односно које је навршило највише 40 година живота у текућој години, односно које је женског пола.

Право на кредитну подршку имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетници и правна лица (земљорадничке задруге са најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, микро и мала правна лица).

Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и предузетник може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 6.000.000 динара.

Правно лице може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 18.000.000 динара.

Правилником о  условима и начину остваривања права на кредитну подршку  пољопривредницима  дефинисано је да се кредитна подршка остварује подношењем писменог захтева банци  уз достављање пратеће документације.

Рок за подношење захтева је 01.11. текуће године године.

 

Субвенционисани кредити Министарства пољопривреде у сарадњи са комерцијалним банкама